Acasă Evenimente Interviuri Revista Presei Naţionale Revista Presei Străine Parlamentul European Preşedinţia UE Economia europeană Analize şi comentarii Diverse Articole EURO - Sondaje

Statistica si controlul financiar

Statistica si controlul financiar

 I Prevederile din Planul de Actiuni Uniunea Europeana-Moldova (PAUEM:p.41-42)

Statistica

 (41) Adoptarea metodelor statistice integral compatibile cu standardele europene in domeniile statistice relevante si consolidarea capacitгюilor institutionale ale Departamentului Statisticг si Sociologie a Republicii Moldova (DSSRM)
- Asigurarea efectuarii recensamantului populatiei in conformitate cu calendarul stabilit, si urmand recomandarile Eurostat/UN-ECE 2000 privind recensamantul;
- Elaborarea unei strategii pe termen scurt si lung in vederea armonizarii cu standardele UE in domeniile statistice relevante, inclusiv statistica comertului extern si clasificatoarele statistice;
- Asigurarea compatibilitatii legislatiei in domeniul statisticii oficiale cu principiile fundamentale ale ONU;
Controlul financiar si aspectele aferente
(42) Administrarea rationala si controlul finantelor publice
- Promovarea dezvoltarii capacitatilor administrative adecvate in scopul prevenirii si combaterii eficiente a fraudelor si altor infractiuni ce afecteaza fondurile nationale si internationale, inclusiv crearea unor structuri functionale cooperante, incluzind toate entitatile relevante la nivel national.
- Asigurarea cooperarii eficiente cu institutiile si autoritгtile comunitare relevante in cazul verificarilor in teren si inspectiilor cu referinta la managementul si controlul fondurilor UE
- Perfectionarea administrarii finantelor publice si asigurarea transparentei prin modernizarea Sistemului de Conturi Curente existent, efectuarea unui audit adecvat al veniturilor si cheltuielilor bugetare in conformitate cu sugestiile Studiului Bancii Mondiale privind managementul economic public. Extinderea Sistemului de Conturi prin includerea in bugetul public national al bugetului asigurarilor sociale, fondurilor de asigurare medicala obligatorie, resurselor speciale, fondurilor extra-bugetare. Crearea si implementarea unui sistem informational integrat pentru managementul finantelor publice.

Controlul Financiar Public Intern

- Dezvoltarea unei strategii si a unui document de reglementare pentru sistemul de control financiar intern (contabilitatea manageriala si auditul intern)
- Stabilirea unui cadru legislativ pentru controlul financiar public intern
- Armonizarea graduala cu metodologiile si standardele acceptate la nivel international (Federatia International a Contabililor (IFAC), Institutul de Audit Intern (IIA), Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de
Audit INTOSAI), precum si cu cele mai bune practici UE privind controlul si auditul veniturilor, cheltuielilor, patrimoniului si responsabilitatilor publice.
Auditul Extern
- Asigurarea crearii si functionarii adecvate a unei Institutii Supreme de Audit independente in conformitate cu standardele internationale si ale UE privind cele mai bune practici ale auditului extern (standardele INTOSAI –
Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit)


II Prevederile din Strategia Europeana a Republicii Moldova

1. Statistica

Constituind un element indispensabil al sistemului informational al unei societati democratice, statistica oficiala ocupa un loc important in asigurarea autoritatilor publice centrale si locale, agentilor economici, institutiilor stiintifice, publicului larg cu informatie privind situatia si tendintele de dezvoltare economica, sociala si demografica a tarii.
Promovarea reformelor economice si sociale, procesele de democratizare a societatii dupa proclamarea independentei Republicii Moldova au generat sporirea cererii utilizatorilor interni si externi in informatie statistica diversa, adaptata la noile conditii social-economice ale tarii si conforma cerintelor internationale, in special ale UE.

1.1. Cadrul legislativ

Cadrul legislativ care reglementeaza activitatea statistica in Republica Moldova include:

- Legea cu privire la statistica oficiala nr. 412-XV din 9 decembrie 2004;
- Legea cu privire la Banca Nationala a Moldovei din 21 iulie 1995;
- Codul Vamal al Republicii Moldova din 20 iulie 2000;
- Legea turismului din 11 februarie 2000;
- Legea Telecomunicatiilor din 7 iulie 1995;
- Legea cu privire la Guvern nr. 23-XVI din 14 aprilie 2005;
- Legea „Cu privire la registre” nr.1320-XIII din 25 septembrie 1997;
- Hotarirea Guvernului Republicii Moldovca cu privire la Registrul de stat al unitatilor de drept nr. 272 din 6 martie 2002.

Bazele noului sistem statistic national au fost puse prin realizarea unui sir de actiuni complexe, in conformitate cu Programul de stat de trecere a Republicii Moldova la sistemul mondial de contabilitate si statistica, prevazut pentru anii 1994-1997 si Conceptia de reformare a sistemului statistic national in anii 1999-2002.
In Legea nr. 398-XV din 2.12.2004 (p.8.4 „Dezvoltarea statisticii”) sunt determinate prioritatile dezvoltarii sistemului statistic national intru asigurarea societatii cu date relevante si fiabile privind situatia social-economica a tarii, acestea servind un instrument important intru monitorizarea si evaluarea SCERS.


Prioritati pe termen scurt:

 - perfectionarea cadrului legal si normativ-juridic al activitatii statistic, care presupune ajustarea cadrului normativ-juridic la Legea nr. 412-XV din 9.XII.2004 privind statistica oficiala si promovarea respectarii de facto a prevederilor legislatiei privind statistica oficiala atit de Biroul National de Statistica, cit si alti parteneri si utilizatori ai informatiei statistice;
- efectuarea cu suportul expertilor UE a evaluarii globale a statisticii nationale in vederea determinarii gradului de corespundere standardelor UE;
- studierea exigentilor UE si practicii avansate ale tarilor UE in domemiul statisticii;
- identificarea exigentelor UE, relevante pentru Republica Moldova.

Prioritati pe termen mediu:

1.2. Cadrul institutional

In Republica Moldova cu statistica oficiala se ocupa Biroul National de Statistica (BNS), ca autoritate administrativa creata pe linga Guvern pentru conducerea si coordonarea activitatii in domeniul statisticii, Banca Nationala a Moldovei,alte autoritati administrative centrale.
In cadrul Biroului National de Statistica activeaza colegiul instituit prin Hotarire de Guvern. Hotaririle colegiului privind chestiunile examinate devin executorii din data adoptarii acestora sau emiterii ordinului directorului general al Biroului National de Statistica intru indeplinirea acestora.
Structura organizatorica si administrativa a BNS cuprinde: aparatul central, directia generala tehnologii informationale, care activeaza pe linga BNS, organele teritoriale pentru statistica, Editura de imprimate „Statistica” si Centrul de Proiectari Tehnologice „Informstat”, ultimele doua fiind intreprinderi cu autonomie financiara, care activeaza ca intreprinderi de stat. Ambele intreprinderi acorda in baza de contract servicii contra plata atit BNS, cit si altor agenti economici.
Pentru dezvoltarea si promovarea statisticii oficiale, pe linga Guvern activeaza Consiliul pentru statistica, organ consultativ in domeniul statisticii. Componenta Consiliului pentru statistica este stabilita prin lege, fiind constituit din reprezentanti ai organului central de statistica, Academiei de Stiinte a Moldovei, Bancii Nationale a Moldovei, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale, invatamintului superior de specialitate, sindicatelor, mijloacelor de informare in masa, organizatiilor de patronaj, business-ului.
La baza activitatii Biroului National de Statistica sta Programul lucrarilor statistice, care anual se aproba de Guvern, fiind coordonat cu institutiile interesate. Programul nominalizat pune in evidenta cercetarile, lucrarile si publicatiile statistice privind evolutia economico-sociala a Republicii Moldova pe domenii statistice si raspunde cerintelor de mentinere si dezvoltare a sistemului statisticii oficiale.

Probleme existente:

 - posibilitatile limitate de perfectionare a cadrelor, in special in vederea studierii standardelor internationale din toate domeniile statisticii, cunoasterea slaba a exigentilor UE in domeniul statisticii si a practicii avansate a altor tari;
- lipsa capacitatilor institutionale de cercetare-dezvoltare in domeniul statisticii, in timp ce elaborarea sistemelor de indicatori, metodologiilor de calcul a acestora, metodelor de cercetare statistica necesita o activitate stiintifica intensa;
- sarcina inalta care revine in medie unui specialist al organului statisticii de stat (in conditiile reducerii permanente a efectivului limita si cresterii solicitarilor de informatii statistice suplimentare din partea autoritatilor publice centrale si locale);
- utilizatorii de informatii statistice, in special autoritatile administratiei publice, inca n-au constientizat faptul ca intr-o societate cu economie de piata organele statistice nu pot furniza informatii la fel de detaliate si precise ca in cazul economiei planificate, unde numarul de agenti economici este foarte mic, iar activitatea lor - dirijata de stat.
In pofida eforturilor Biroul National de Statistica intru stabilirea relatiilor mai bune cu utilizatorii, de a face mai transparente si mai bine intelese principiile fundamentale, metodologiile si metodele utilizate in statistica, nu este atins un grad suficient de credibilitate in informatia statistica. Utilizatorii confunda notiunile de «statistica» si «evidenta», «date» si «statistica oficiala», ei nu au constientizat faptul ca, desi datele statistice oficiale reprezinta un bun public, obtinerea lor este costisitoare.
Ca rezultat, solicitarile si exigentele fata de statistica sint foarte mari si nu pot fi realizate in mod integral si adecvat in conditiile existente (atit din cauza lipsei resurselor necesare, cit si a imposibilitatii efectuarii unor studii statistice exhaustive). In plus, noile metode statistice, bazate pe cercetari selective, si datele obtinute in baza lor nu se bucura de increderea deplina a utilizatorilor.
- lipsa accesului la unele baze de date administrative detinute de autoritatile administratiei publice centrale si locale si calitatea joasa a unora din ele;
- imposibilitatea totalizarii datelor pe tara, intrucit informatiile referitoare la teritoriul din stinga Nistrului nu sint disponibile.


1.3. Statistica macroeconomica

1.3.1. Sistemul Conturilor Nationale

Implementarea in practica oficiala a statisticii moldovenesti a Sistemului Conturilor Nationale, elaborat in baza metodologiei Sistemului Conturilor Nationale a Organizatiei Natiunilor Unite, versiunea 1993 (SCN, ONU-1993) s-a produs in anul 1995 cu calculele in retrospectiva a acestora incepind cu anul 1993.
Anual, Sistemul Conturilor Nationale se prezinta prin conturile de: bunuri si servicii, productie, exploatare, distribuire primara, secundara si utilizare a veniturilor, redistribuire a veniturilor in forma naturala, utilizare a venitului disponibil si disponibil ajustat, capital si cel al restului lumii. Conturile se elaboreaza total pe economie, activitati economice si sectoare institutionale.
Calcule produsului intern brut (PIB), celui mai important indicator macroeconomic al Sistemului Conturilor Nationale, se elaboreaza trimestrial si anual prin doua metode: de resurse (total pe economie si activitati economice) si utilizari (spart pe cele sapte agregate). Calculele se efectueaza in preturi curente si comparabile, iar, incepind cu anul 2005 - si in preturi constante cu aplicarea ajustarilor sezoniere. Elaborarile se efectueaza in baza discreta.
Pornind de la resursele de informatie existente a fost elaborata metodologia de estimare a elementelor economiei neobservate (NOE), aliniata la standardele internationale si aplicata la conditiile republicii. In conformitate cu metodologia data, se estimeaza elementele economiei legale si informale.
Faza finala de elaborare a SCN se sintetizeaza in Tabelul Resurse-utilizari (se elaboreaza in baza anuala), ce reflecta modul in care se utilizeaza resursele de bunuri si servicii ale economiei nationale, interconexiunile sferelor de productie si consum, precum si intre genurile de activitati economice. Aceste tabele permit echilibrarea PIB prin cele trei metode de calcul: resurse, utilizari si venituri.
In conformitate cu cerintele SCN, se alcatuieste si balanta productiei, repartitiei si utilizarii produselor (lucrarilor, serviciilor), care asigura determinarea structurii actuale a economiei nationale, principalele proportii economice si interconexiunile dintre activitatile desfasurate in economia nationala. Unica balanta a productiei, repartitiei si utilizarii produselor (lucrarilor, serviciilor) in economia nationala, elaborata in conformitate cu SCN si nomenclatura detaliata a genurilor de activitate economica a fost elaborata in anul 2001 pentru datele din 1998.


Probleme existente
:

 - lipsa de cunostinte privind metodologia de elaborare a Sistemului Conturilor Nationale in conformitate cu metodologia Sistemului European de Conturi-1995 (ESA-1995) si a contului financiar, locului acestuia in Sistemul Conturilor Nationale, precum si lipsa de deprindere in utilizarea in analiza statistica a indicatorilor contului financiar;
- lipsa de cunostinte si deprindere in incadrarea sectoarelor institutionale in Tabelul Economic de Ansamblu cu echilibrarea ulterioara a acestuia;
- lipsa de cunostinte in elaborarea metodologiei consumului de capital fix in conformitate cu cerentele SCN;
- lipsa de deprindere in reconcilierea, in baza permanenta, a datelor trimestriale vizind produsul intern brut cu cele anuale cu aplicarea ajustarilor sezoniere, precum si lipsa de deprindere in analiza rezultatelor obtinute.

Prioritati pe termen scurt:

- elaborarea si publicarea seriei dinamice (incepind cu anul 1995) vizind produsul intern brut trimestrial cu aplicarea ajustarilor sezoniere;
- reconcilierea, in baza permanenta, a datelor trimestriale vizind produsul intern brut cu cele anuale cu aplicarea ajustarilor sezoniere.

Prioritati pe termen mediu:

 - elaborarea Tabelului Economic de Ansamblu in scopul echilibrarii produsului intern brut pe sectoare institutionale si analizei fluxurilor valorice intersectoriale;
- perfectionarea metodologiei si estimarilor economiei neobservate (sectoarele formal si informal), elaborarea modalitatii estimarii activitatii economice ilegale, fapt care va contribui la completivitatea calculelor produsului intern brut;
- elaborarea contului financiar, care va conduce, in final, la implementarea completa a sistemului conturilor nationale;
- elaborarea metodologiei consumului de capital fix in conformitate cu cerintele SCN, fapt care va permite realizarea calculelor produsului intern net (PIN).
- determinarea oportunitatii si posibilitatii trecerii de la elaborarea Sistemului Conturilor Nationale in conformitate cu metodologia SCN, ONU-1993 la elaborarea Sistemului Conturilor Nationale in conformitate cu metodologia Sistemului European de Conturi-1995 (ESA-1995).

1.3.2. Statistica preturilor

Indicele preturilor de consum (IPC) se calculeaza in baza cercetarii preturilor inregistrate la 1250 de marfuri si servicii representative in unitatile de comert si prestari servicii de toate formele, in 750 puncte de inregistrare amplasate in 8 orase ale republicii, cu utilizarea structurii cheltuielilor de consum, obtinute in cdrul cercetarii bugetelor gospodariilor casnice.
In calculul IPC se iau in considerare elementele care fac parte din consumul populatiei(exclusiv: autoconsumul de bunuri si servicii din productia proprie a gospodariei familiale,cheltuilile sub forma de impozite, taxe, amenzi, dobinzi platite la credite, rate de asigurare si altele).
Inregistrarea preturilor si a tarifelor se efectueaza de 2 ori pe luna la produsele alimentare (de 4ori la produsele alimentare sezoniere) si o data in luna la marfurile nealimentare si serviciile prestate populatiei.
Indicii preturilor de consum sunt calculati prin metoda Laspeyres.
In functie de modificarea structurii cheltuielilor de consum se modifica si ponderile grupelor de marfuri. Pentru calculul IPC-2005 se folosesc ponderile de cheltuieli a gospodariilor casnice ale anului 2004.
Statistica preturilor productiei industriale. Actualmente la elaborarea indecelui preturilor productiei industriale (IPPI) este utilizata versiunea 2 a Clasificatorului Activitatilor din Economia Moldovei, armonizat la analogul european NACE rev. 1.1. Aceasta clasificare se utilizeaza pentru calcularea indicilor agregati la nivel de activitati. Insa, pentru colectarea informatiei si calcularea indicilor individuali ai preturilor la nivel de produse inca se utilizeaza nomenclatorul de produse din sistemul vechi.
Cercetarile se efectueaza cu periodicitate lunara la nivel de tara. In cercetare participa 221 intreprinderi industriale cu activitati principale. Se colecteaza date de pret si se calculeaza indici individuali pentru 866 de produse-sortiment. Ulterior, prin metoda agregarilor succesive folosind formula Laspeyres se calculeaza indici agregati pentru genuri de activitate in parte si indicele general pentru total industrie.
Sistemul de ponderi (valoarea vinzarilor) folosit pentru agregarea indicilor individuali este in baza datelor cercetarii statistice a productiei industriale (la nivel de produse) si datelor anchetei structurale anuale (la nivel de activitati economice) din anul de baza. Acest sistem se revizueste o data la 5 ani, la fel ca si nomenclatorul de intreprinderi si de produse incluse in cercetare. Actualmente, functioneaza sistemul de ponderi, nomenclatorul de produse si catalogul intreprinderilor, stabilite in anul 2000.

Probleme existente:

 - lipsa produselor program automatizate de introducere si prelucrare a datelor primare privind preturile si tarifele la marfuri si servicii prestate populatiei;
- lipsa pachetului de programe de prelucrare a IPC in conformitate cu standardele UE;
- ajustarea esantionului de marfuri si servicii conform clasificarii COICOP;
- necesitatea implementarii nomenclatorului de produse si servicii industriale PRODMOLD, armonizat la standardul eurpoean PRODCOM;
- necesitatea implementarii unor metode de actualizare a bazei de date pentru calculul IPPI (esantionul intreprinderilor, lista produselor, ponderile pentru agregari);
- necesitatea schimbarii anului de baza in calculul IPPI.

Prioritati pe termen scurt:

 - perfectionarea calculului IPC in baza:
a) ajustarii nomenclatorului marfurilor si serviciilor conform clasificatorului COICOP;
b) elaborarii .noilor produse program pentru calcularea IPC.
- elaborarea indicelui preturilor de consum pe grupe de marfuri si servicii (cu excluderea produselor energetice etc.).

Prioritati pe termen mediu:

 - automatizarea calculului indicilor preturilor in baza utilizarii pachetului SPSS;
- elaborarea proiectului tehnic si a produsului program pentru colectarea datelor primare privind preturile din esantion;
- elaborarea proiectului tehnic si a produsului program pentru calcului indicelor preturilor.
- implementarea cercetarii preturilor in baza noului nomenclator de produse PRODMOLD, armonizat la standardul european PRODCOM;
- perfectionarea metodologiei de calcul al IPPI.

1.3.3. Statistica industriei

Pe parcursul anilor 1996-2005 in cercetarile statistice a activitatilor industriale au fost imlementate:
• Clasificatorul Activitatilor in Economia Moldovei – versiunea 1, armonizata la analogul corespunzator al ONU, si versiunea 2, armonizata la analogul european NACE rev.1.1;
• Clasificatorul Statistic al Produselor si Serviciilor, armonizat la analogul european CPA.
Cercetarile statistice in domeniul industriei sunt bazate pe principiul functional, adica in cercetari sunt cuprinse atit intreprinderile (persoane juridice) cu activitati principale, cit si unitatile industriale secundare a intreprinderilor cu activitati principale altele decit industriale, incluse in cercetare exhaustiv.
Actualmente anual in domeniul industriei (conform datelor anului 2003) au fost cercetate 4375 unitati producatoare, din care cu activitati industriale principale - 1865 (din ele: 674 intreprinderi mari, cuprinse in cercetare statistica si 1865- intreprinderi mici) si 1836 unitati de productie auxiliare a intreprinderilor neindustriale.
In anul 2003 a fost elaborat Nomenclatorul de produse si servicii industriale PRODMOLD, armonizat la standardul european PRODCOM, care a fost implementat la intreprinderile industriale mari cuprinse in cercetare statistica lunara. In anul 2005 deruleaza procesul de implementare a nomenclatorului PRODMOLD la intreprinderile ce prezinta rapoarte statistice anuale privind productia (inclusiv intreprinderile mici si cele cu activitati industriale secundare).
Lunar se cerceteaza 650 intreprinderi mari, fiind colectati indicatorii: valoarea productiei fabricate in preturi curente si in preturi comparabile, volumul de productie in unitati fizice, numarul personalului ocupat in activitate. Trimestrial pe cercul de intreprinderi cercetate lunar, suplimentar se colecteaza indicatorii: valoarea productiei vindute (in total pe intrerindere), valoarea stocurilor de produse finite (in total pe intreprindere), costul materiei prime a clientului, prelucrate.
Intreprinderile individuale cu activitati industriale principale (circa 3400 unitati) nu sunt cuprinse in cercetari statistice regulate. Pentru aceasta categorie de agenti economici se efectuaza estimarea valorii productiei fabricate reiesind din datele privind numarul intreprinderilor individuale, productia realizata de un lucrator in intreprinderile mici private si numarului mediu de membri ai intreprinderii individuale.

Probleme existente

- lipsa unei asistente metodologice si practice speciale pentru calcularea indicelui productiei industriale (IPI) si altor indicatori armonizati la normele UE;
- existenta unor probleme in implementarea noilor indicatori statistici, clasificari, noilor metode de calcul a indicatorilor, metode de colectare a datelor.

Prioritati pe termen scurt:

 - elaborarea conceptiei statisticii intreprinderii, in conformitate cu normele internationale si practica avansata a altor tari;
- implementarea in volum integral a Nomenclatorului de produse si servicii industriale PRODMOLD, armonizat le standardul european PRODCOM, atit in cercetarile lunare la intreprinderile mari (varianta succinta, agregata), cit si in cercetarile anuale, inclusiv la intreprinderile mici si auxiliare.

Prioritati pe termen mediu:
- revizuirea sistemului cercetarilor statistice, inclusiv instrumentarului statistic in corespundere cu conceptia statisticii intreprinderilor;
- implementarea indicatorilor armonizati in statistica industriei: indicele productiei industriale, indicele cifrei de afaceri, indicele comenzilor;
- implementarea cercetarii selective a intreprinderilor industriale mici.

1.3.4. Statistica energeticii

In ultimii ani au fost efectuate lucrari de reformare si armonizare la standardele europene a elaborarii Balantei energetice: a fost revizuit sistemul de indicatori, nomenclatorul produselor energetice, metodologia de calcul a indicatorilor.

Probleme existente:

- lipsa datelor fiabile privind consumul resurselor energetice de catre gospodariile casnice si sectorul individual din agricultura.

Prioritati pe termen scurt:

- elaborarea publicatiei „Balanta energetica a Republicii Moldova”.


1.3.5. Statistica agriculturii

Pe parcursul realizarii reformei agrare in Republica Moldova au avut loc transformari radicale, care au generat infiintarea unui numar mare de producatori agricoli: in afara de 1,4 mii intreprinderi agricole mari si medii in agricultura activeaza circa 300 mii gospodarii taranesti (de fermier), 270 mii persoane care au primit in procesul de privatizare cota de teren agricol, dar inca n-au inregistrat gospodariile in modul stabilit. In afara de aceasta, activitate agricola intensa pe loturile de pe linga casa desfasoara gospodariile populatiei, numarul carora constituie aproape un milion.
Micilor producatori – (sectorului individual agricol) la momentul actual le revine 2/3 din productia agricola globala, 1/3 revenind intreprinderilor agricole.
In conditiile formate concomitent cu cercetarile in baza exhaustiva a intreprinderilor agricole (mari si medii), incepind din a. 2000 cu asistenta tehnica a DFID, a fost implementat in practica statistica sistemul de cercetari selective a sectorului individual agricol, care cuprinde 4 cercetari in baza carora se studiaza: structura suprafetelor insamintate, recolta medie si recolta globala a culturilor agricole, productivitatea animalelor si pasarilor, vinzarea productiei agricole, veniturile si cheltuielile aferente activitatii agricole in sectorul individual (gospodariile populatiei si in gospodariile taranesti (de fermier).
In scopul obtinerii datelor pentru efectuarea calculelor indicatorilor macroeconomici pe agricultura , incepind cu a. 2002 a fost implementata, cu asistenta Bancii Mondiale, cercetarea selectiva vizind preturile la marfurile si serviciile procurate de catre intreprinderile agricole cu calcularea ulterioara a indicilor preturilor. Cercetarea data se efectueaza atit in intreprinderile agricole, cit si in organizatiile-furnizoare de marfuri si servicii.
Incepind cu a. 2002 cu asistenta tehnica a Bancii Mondiale se efectueaza calculele experimentale a Conturilor Economice pe Agricultura, in conformitate cu recomandarile Uniunii Europene (EAA-97), in prezent se efectueaza calculele experementale a Conturilor Economice pe Silvicultura (EAF-97) pe a. 2004.
Pina in prezent in Republica Moldova se efectuau recensaminte specializate in agricultura: a suprafetelor insamintate (ultimul a fost efectuat in anul 1985), animalelor (1992), plantatiilor multianuale (1994). Astfel, datele recensamintelor nominalizate deja si-au pierdut actualitatea si este necesara efectuarea a noi recensaminte, insa din lipsa surselor financiare pe parcursul ultimilor 11 ani asemenea actiuni nu s-au efectuat. Formarea unui numar mare de producatori agricoli mici in urma schimbarilor radicale, care au avut loc in agricultura, a adus la necesitatea de a efectua in tara recensamintul general agricol (RGA), care pina in prezent nu a fost efectuat. Necesitatea afectuarii RGA este specificata in SCERS si Programul National „Satul Moldovenesc”.

Probleme existente:

- lipsa resurselor financiare pentru efectuarea recensamintului general agricol;
- lipsa Registrului producatorilor agricoli mici;
- balantelor produselor agricole nu-s perfectionate.

Prioritati pe termen scurt:

 - implementarea in practica statistica a calculelor Conturilor Economice pe Agricultura, bazate pe normele europene (Manualul Eurostatului vizind Conturile Economice pe Agricultura si Silvicultura EAA/ EAF -97);
- trecerea de la calculele in expresie natural-valorica a balantelor produselor agricole la elaborarea balantelor resurselor si utilizarea lor pe 15 produse agricole principale in conformitate cu schemele si cerintele metodologice ale Eurostatului.

Prioritati pe termen mediu:

 - pregatirea catre efectuarea primului recensamint general agricol;
- crearea Registrului producatorilor agricoli medii si mari la Registrul National al Unitatilor Statistice;
- implementarea in practica statistica a calculelor Conturilor Economice pe Silvicultura, bazate pe normele europene (Manualul Eurostatului vizind Conturile Economice pe Agricultura si Silvicultura EAA/ EAF -97).

1.3.6. Statistica mediului

Sistemul de indicatori statistici vizind starea mediului si actiunile de protectie a acestuia reflecta starea si utilizarea resurselor funciare, silvice, acvatice, aerului atmosferic, precum si rezultatele impactului activitatii economice si a altor activitati umane asupra mediului si resurselor naturale.
Baza informationala se creeaza in urma colectarii atit a rapoartelor statistice de catre organele statistice cit si a datelor furnizate de catre Ministerul Ecologiei si Resurselor Naturale, Agentia pentru Silvicultura „Moldsilva”, Inspectoratul Ecologic de Stat, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, etc.

Problemele existente:

- nu este ajustat la standardele UE sistemul de indicatori in domeniul statisticii mediului;
- nu este aliniata metodologia la cerintele UE vizind determinarea calculelor de protectie a mediului.

Prioritati pe termen mediu:

 - perfectionarea sistemului de indicatori statistici vizind statistica mediului in conformitate cu cerintele internationale, in special ale UE;
- elaborarea metodologiei estimarii cheltuielilor pentru protectia mediului, corespunzatoare cerintelor internationale si efectuarea ulterioara a calculelor.

.3.7. Statistica investitiilor in capital fix si constructiilor

La etapa actuala observarea statistica a investitiilor in capital fix se realizeaza prin intermediul rapoartelor statistice, intocmite de persoanele juridice care realizeaza activitate investitionala indiferent de forma de proprietate, forma organizatorico-juridica si numarul de persoane.
Datele privind investitiile in capital fix se prezinta pe forme de proprietate, pe surse de finantare, pe principalele tipuri de activitati economice si sub aspect teritorial, cu divizare pe obiecte de menire productiva si neproductiva, structura de reproductie a investitiilor in capital fix, constructia neterminata a obiectelor productive si neproductive etc.
Observarea statistica a activitatii de constructie se realizeaza:
- lunar prin intermediul observarii exhaustive asupra persoanelor juridice, activitatea principala a carora este efectuarea lucrarilor de constructie in baza contractelor de lucrari in antrepriza si care se atribuie, conform Clasificatorului Activitatilor din Economia Moldovei (CAEM) la genul de activitate „Constructii”;
- trimestrial prin intermediul cercetarii selective a 100 de organizatii de constructie, pentru inregistrarea preturilor in constructii.
Statistica investitiilor straine se bazeaza pe cercetarea statistica a intreprinderilor cu participarea capitalului strain (cca 1700 intreprinderi) care prezinta informatie privind investitiile primite din strainatate si datele rapoartelor financiare (contabile), colectate trimestrial de catre BNS.

Probleme existente:

 sistemul de indicatori privind activitatea investitionala a agentilor economici nu este racordat la conditiile economiei de piata si normele UE;
 lipsa deprinderilor practice de organizare a cercetarilor selective asupra activitatii agentilor economici mici (in special ai sectorului micului business).
- lipseste informatia completa privind statistica investitiilor straine si anume:
a) investitiile primite din strainatate de agentii economici (cu exceptia intreprinderilor mixte si mixte straine) sub forma de: credite, imprumuturi, leasing si alte investitii financiare;
b) investitiile plasate in strainatate de agentii economici din republica.

Prioritati pe termen scurt:

 - efectuarea cercetarii statistice-pilot privind investitiile in capital fix, intru alinierea la exigentele UE;
- perfectionarea instrumentarului statistic conform rezultatelor cercetarii statistice-pilot;
- elaborarea culegerii statistice privind activitatea de constructii in Republica Moldova;
- perfectionarea statisticii investitiilor straine.

Prioritati pe termen mediu:

- perfectionarea metodelor de observare statistica a activitatii investitionale si de constructii a agentilor economici, pe baza combinarii metodelor exhaustive si selective de observare;
- perfectionarea sistemului de indicatori ce caracterizeaza activitatea investitionala in corespundere cu cerintele Sistemului Conturilor Nationale;
- perfectionarea analizei complexe a proceselor investitionale ce au loc;

1.3.8. Statistica transporturilor, comunicatiilor si turismului

Statistica transporturilor se realizeaza pe baza unor cercetari statistice specifice pentru fiecare mod de transport – feroviar, rutier, fluvial si aerian si care au drept scop obtinerea informatiei privind caile si mijloacele de transport, traficul de marfuri si de pasageri intern si international. Sunt cercetate infraanual si anual intreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial si aerian, iar anual pentru statistica transportului rutier - si alte unitati cu alt gen de activitate de baza, decit transportul de marfuri/pasageri, dar care au mijloace de transport auto inscrise in inventar sau inchiriate.
Posesorii autovehiculelor de marfuri - persoane fizice participa la cercetarea selectiva privind transportul rutier de marfuri, metoda utilizata de tarile UE conform Recomandarilor EUROSTAT (Directiva 1172/98/EC). Extragerea esantionului unitatilor de transport pentru cercetarea in cauza se efectuieaza in baza datelor Registrului detinatorilor autovehiculelor (RDA), detinut de Ministerul Dezvoltarii Informationale.
Statistica comunicatiilor. Se colecteaza date din surse administrative vizind indicatorii cu privire la activitatea de posta, telefonie fixa si mobila, telegrafie etc.
In domeniul statisticii tehnologiilor informationale anual, sunt cercetate persoanele juridice, care ofera atit date vizind numarul de computere, retele de computere, utilizatori Internet etc., precum si date cu privire la cheltuieli, consumuri, prestari servicii in domeniul tehnologiilor informationale.
Statistica turismului. Pentru activitatea turistica prestata de titularii de licente de turism se realizeaza cercetarea statistica trimestriala, care ofera date referitoare la numarul de vizitatori care au beneficiat de serviciile acestora.
In vederea armonizarii cu cerintele UE au fost lansate cercetarile statistice privind structurile de cazare turistica colective, sistemul de indicatori fiind in corespundere cu cerintele Directivei 95/57/EC (p.A si B). Intru armonizarea deplina a prevederilor Directivei 95/57/EC, se impune realizarea unei anchete statistice privind cererea turistica a rezidentilor.

Probleme existente:

- armonizarea partiala la normele UE (Directiva 1172/98/EC), privind transportul rutier de marfuri;
- necesitatea imbunatatirii calitatii Registrului Detinatorilor Unitatilor Auto;
- probleme in determinarea modului de evidenta a pasagerilor transportati cu microbuzele particulare antrenate in trafic urban;
- ajustarea la standardele UE a sistemului de indicatori din transportul feroviar, fluvial si aerian;
- cercetarile statistice in vigoare nu corespund pe deplin standardelor UE.
- lipsa datelor privind persoanele, care au acces la Internet la domiciliu;
- lipsesc datele complete despre fluxul turistilor in Republica Moldova;
- lipseste un studiu de evaluare a pietei turistice, care sa reflecte cererea turistica a rezidentilor.

Prioritati pe termen scurt

- efectuarea cercetarii statistice pilot privind transportul de pasageri in trafic urban cu microbuzele de folosinta generala.

Prioritati pe termen mediu

- armonizarea completa cu prevederile Directivei 1172/98/EC;
- determinarea modalitatii de realizare a cercetarii statistice pilot in gospodarii privind cererea turistica (prevederile Directivei 95/57/EC).

1.3.9. Statistica comertului cu amanuntul

Intru perfectionarea statisticii comertului cu amanuntul in corespundere cu cerintele Conturilor Nationale si Standardele Europene, a fost revizuit sistemul de indicatori si notiunile metodologice existente.
Informatia statistica privind volumele de vinzari cu amanuntul in sectoerul organizat (care detine circa 60% din volumul total de vinzari) se colecteaza lunar in baza rapoartelor statistice si in corespundere cu Clasificatorului Activitatilor din Economia Moldovei (CAEM). Datele statistice privind structura pe marfuri a vinzarilor si stocurilor in reteaua de comert cu amanuntul se colecteaza de doua ori pe an (semestrial, anual) in baza rapoartelor statistice si in conformitate cu Clasificatorul Produselor (Bunurilor si Serviciilor) al Republicii Moldova (CSPM), aliniat la analogul european CPA. Rapoartele statistice se colecteaza de la toti agentii economici, care au activitate de comert cu amanuntul prin intermediul organelor teritoriale de statistica.
Volumul vinzarilor cu amanuntul in sectorul neorganizat se calculeaza trimestrial, in baza estimarilor, fiind utilizate datele cercetarii bugetelor gospodariilor casnice.
Calculul indicelui volumului fizic de vinzari se efectuieaza in baza utilizarii indicilor preturilor de consum.

Probleme existente:

- necesitatea armonizarii sistemului de indicatori si cercetarilor statistice in corespundere cu normele UE;
- necesitatea perfectionarii produselor program pentru prelucrarea datelor statistice in domeniul comertului cu amanuntul.

Prioritati pe termen scurt:

 - actualizarea normelor metodologice ale statisticii comertului exterior de marfuri in corespundere cu modificarile parvenite in metodologia ONU;
- studierea experientei tarilor dezvoltate in domeniul efectuarii cercetarilor privind exportul si importul de servicii.

Prioritati pe termen mediu:

 - ajustarea calcului indicelui volumului de vinzari cu amanuntul la numarul de zile lucratoare si influienta sezoniera;
- perfectionarea cercetarilor statistice in domeniul comertului cu amanuntul.

1.3.10. Statistica comertului exterior de marfuri

Datele statistice privind comertul exterior sint colectate, verificate, prelucrate de catre Serviciul Vamal in conformitate cu articolul 321 al Codului Vamal al Republicii Moldova si sint prezentate Biroului National de Statistica pentru completare, definitivare si publicare in conformitate cu articolele 9,10,11,19 si 21 ale Legii Republicii Moldova „Cu privire la statistica oficiala”.
Din anul 1995 a fost efectuata trecerea integrala la statistica vamala, care permite de a cuprinde majoritatea agentilor economici, precum si de a urmari, in baza Sistemului Armonizat de Descriere si Codificare a Marfurilor, circa 10000 pozitii de marfuri.
Statistica comertului exterior se realizeaza in conformitate cu me¬to¬dologia utilizata pe plan international (metodologia ONU), iar marfurile exportate si im¬por¬tate se clasifica dupa Nomenclatorul Marfurilor. Teri¬to¬riul luat in consideratie in statistica comertului exterior al Republicii Moldova se refera la teri¬to¬riul economic al tarii (raioanele din partea dreapta a Nistrului), care nu coincide cu supra¬fa¬ta geografica a tarii (exclusiv raioanele din partea stinga a Nistrului).
De comun acord cu Serviciul Vamal s-a lucrat asupra formarii unui mecanism eficient de colectare, control, prelucrare si publicare a datelor statistice pe comertul exterior de marfuri. A fost creata o baza de date utila care permite sinteza profunda a datelor pe comertul exterior de marfuri. In baza acestor date lunar se elaboreaza informatii privind exporturile, importurile, balanta comerciala pe ansamblu, pe tari, grupe de tari, exporturile, importurile pe grupe de marfuri si grupe de tari, exporturile si importurile de marfuri divizate pe grupe de tari si tari atit pentru perioada de raport cit si perioadele corespunzatoare din anii precedenti.
Se utilizeaza metode moderne de prezentare a informatiei: plasarea informatiei pe pagina Web a BNS si utilizarea postei electronice pentru expedierea datelor, drept rezultat informatia ajunge la utilizator in termeni mult mai restrinsi si format adecvat noilor cerinte de prelucrare a datelor.
Pentru studierea nivelului si dinamicii comertului exterior de marfuri trimestrial se calculeaza indicii volumului fizic si indicii valorii unitare la marfurile exportate si importate. Calcularea indicilor valorii unitare si indicilor volumului fizic se efectueaza in baza datelor obtinute din declaratiile vamale atit total exporturi (importuri), cit si separat pe fiecare marfa, grup de marfuri, in conformitate cu Nomenclatorul marfurilor. In marfurile alese pentru calcul (marfuri reprezentative) se includ toate marfurile omogene cu informatii disponibile asupra cantitatii si costului si prezente atit in perioada de raport, cit si in perioada de baza.

1.3.11. Statistica comertului exterior de servicii

Statistica comertului exterior de servicii este o ramura relativ noua in statistica republicii, crearea si implementarea acestei statistici a inceput in anul 1994. Astfel a fost creat un sistem de cercetari statistice a comertului exterior de servicii bazat pe rapoartele statistice, colectate de la agentii economici, care presteaza (beneficiaza) servicii de export (import). Informatia statistica privind comertul exterior de servicii se colecteaza (trimestrial si anual ) in baza rapoartelor statistice si in conformitate cu Clasificatorul Serviciilor, utilizat in domeniul activitatii economice externe. Informatia privind exportul si importul de servicii este acumulata de catre Directiile teritoriale de statistica. In baza acestor rapoarte se elaboreaza informatii generalizatoare (trimestriale, anuale) privind volumul exportului si importului de servicii din (in) republica, care servesc drept baza pentru intocmirea Balantei de Plati si construirea Conturilor Nationale ale republicii.
Aceasta informatie este prezentata pe ansamblu si in divizare pe tari-partenere, tipuri de servicii, totodata in ea este oglindita si repartizarea exporturilor si importurilor de servicii pe „tara-servicii”.

 Probleme existente:

- statistica comertului exterior de servicii nu este in corespundere cu Recomandarile privind comertul exterior de servicii ale ONU, Comisiei Europene, OMC, FMI, OECD.

Prioritati pe termen mediu:

 - actualizarea normelor metodologice ale statisticii comertului exterior de servicii in corespundere cu modificarile parvenite in metodologia ONU;
- perfectionarea cercetarilor privind comertul exterior de servicii.

1.3.12. Statistica finantelor

In cadrul statisticii institutiilor financiare se cerceteaza:
- activitatea bancilor comerciale (16 banci comerciale) – se colecteaza informatie privind depunerile mijloacelor banesti ale persoanelor juridice si fizice si creditarea acestora, raportul financiar al bancilor comerciale;
- companiile de asigurare (50 de companii)- se colecteaza informatie privind structura incasarilor primelor de asigurare si plata despagubirilor.
Datele privind veniturile si cheltuielile bugetului public national se obtin trimestrial de la Ministerul Finantelor.

Probleme existente:

- lipseste informatia privind activitatea de creditare (inclusiv creditarea prin leasing) de catre alti agenti economici, cu exceptia bancilor comerciale.

Prioritati pe termen mediu:

- implementarea cercetarii activitatii de creditare, cu exceptia bancilor comerciale;
- implementarea cercetarii activitatii de leasing a agentilor economici;
- perfectionarea statisticii pietei valorilor mobiliare;
- perfectionarea metodologiei de elaborare si calcului balantei veniturilor si cheltuielilor banesti ale populatiei.

1.3.13. Statistica demografica

Statistica demografica se bazeaza pe doua surse: pe datele recensamintelor populatiei care se desfasoara, de regula, o data in zece ani, si pe statistica curenta a miscarii naturale si migratorii ale populatiei pe parcursul anilor intercenzitari. Sondaje - model sociale sau demografice inca nu au fost realizate. Procesul producerii statisticii populatiei este destul de complex, deoarece prelucrarea multitudinii datele primare nu se limiteaza numai la totalizarea lor, dar include si un numar mare de calcule demografice, bazate pe date absolute sau relative.
Statistica demografica are la baza 4 formulare de evidenta primara statistica a proceselor demografice (buletine pentru nastere, decese, casatorii si divorturi) si informatia vizind miscarea migratorie, primita de la Ministerul Dezvoltarii Informationale si Biroul National Migratiune.
In perioada 5-12 octombrie 2004 pe teritoriul Republicii Moldova a fost efectuat Recensamintul populatiei, primul recensamint national independent. Recensamintul a fost efectuat in conformitate cu Hotarirea Guvernului Republicii Moldova nr.230 din 9 martie 2004 si a cuprins toate localitatile tarii, cu exceptia raioanelor de Est ale republicii (in aceste raioane s-a efectuat in perioada 11-18 noiembrie 2004).
Recensamintul populatiei a cuprins toti cetatenii Republicii Moldova cu domiciliul in tara (indiferent daca la momentul de referinta se aflau in tara sau erau plecati temporar in strainatate), precum si persoanele cu cetatenie straina sau fara cetatenie, care au domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova.
Recensamintul a fost efectuat cu sustinerea financiara a donatorilor internationali si monitorizat de catre Consiliul Europei. Grupul de Experti de Nivel Inalt va continua sa monitorizeze etapele de prelucrare a datelor, pina la publicarea finala a rezultatelor.
Prelucrarile automatizate a datelor urmeaza a fi finalizate catre sfirsitul anului 2005.

Probleme existente:

- principala baza de date nu a fost modernizata inca din 1989. Din cauza inzestrarii slabe cu tehnica performanta si programe moderne, flexibile in acest domeniu toate calculele demografice sunt executate manual, iar prognozele demografice pina in prezent nu au fost efectuate de catre BNS;
- necesitatea concordantei datelor, privind miscarea migratorie obtinute din diferite surse;
- informatia continuta in Registrul de Stat al Populatiei detinut de Ministerul Dezvoltarii Informationale este incompleta, deoarece in afara evidentei ramin persoanele carora nu li s-a atribuit codul IDNP si copiii in virsta de 3 - 16 ani;
- neconcordanta regulilor ce determina crearea si tinerea Registrului cu metodele cercetarilor statistice, lipsa unei tratari metodologice unice;
- dificultati in determinarea proportiilor reale a migratiei externe de munca, deoarece cea mai mare parte a migratiei externe de munca ramine in afara evidentei statistice.

Prioritati pe termen scurt:

Prioritati pe termen mediu:

 - prelucrarea materialelor recensamintului populatiei din 2004 pentru introducerea automatizata a informatiei si obtinerea totalurilor recensamintului populatiei;
- crearea bazei de date republicane privind totalurile recensamintului populatiei, administrarea si diseminarea informatiei respective;
- perfectionarea sistemelor de colectare a datelor, prelucrarea si analiza datelor statisticii demografice, in special, a celor ce se refera la calcularea indicatorilor prioritari, asa ca structura pe virste si sexe a populatiei, speranta de viata la nastere, ratele natalitatii si mortalitatii si prognozarea demografica;
- efectuarea unui sondaj-pilot avind drept subiect fluxurile migratorii , cauzele migratiei internationale;
- informatii cu privire la caracteristicile cantitative si calitative a miscarii migratorii;
- studierea metodologiei de efectuare a prognozelor demografice si elaborarea pronosticului numarului populatiei.

1.3.14. Statistica fortei de munca

Sistemul statistic al fortei de munca este constituit din surse statistice si administrative.
Sursele statistice constau din Ancheta asupra populatiei economic active – Ancheta Fortei de Munca (AFM), si rapoartele statistice asupra unitatilor economice si sociale. Acestea asigura colectarea si prelucrarea informatiilor care acopera domeniile de baza ale statisticii muncii si care permit structurarea unui sistem de indicatori utilizati pentru caracterizarea diferitelor aspecte ale pietii fortei de munca.
Ancheta asupra fortei de munca in gospodarii se utilizeaza pentru evaluarea populatiei active, ocuparii si somajului. AFM se realizeaza in conformitate cu recomandarile Biroului International al Muncii (BIM), cu periodicitate trimestriala si cu colectare continua, pe un esantion reprezentativ la nivel de tara.
Incepind cu a. 2004 in cadrul cercetarii de baza AFM sunt obtinute date privind ocuparea populatiei in economia informala (metodologia a fost aprobata in cadrul Programului Tacis, in comun cu experti Eurostat si BIM). In tr.II 2005 a fost lansata ancheta complementara „Tinerii pe Piata Muncii”, ca modul atasat la AFM.
Sistemul de rapoarte statistice in intreprinderi este acoperitor pentru toate ramurile si sectoare de activitate, si permite abordarea intr-o conceptie completa a problematicii de baza a statisticii salariilor si statisticilor conexe. Sistemul cuprinde rapoarte curente, pentru a raspunde necesitatilor de informare pe termen scurt si rapoarte anuale, care furnizeaza informatii mai detaliate cu tematica diversa din domeniu. Rapoartele statistice privind salariile (salariile pe ocupatii si pe ramuri de activitate, locurile de munca nou create sau privind costul fortei de munca etc.), furnizeaza informatii necesare pentru evaluarea incidentei politicilor de ocupare si de combatere a somajului.
Sursele administrative sint folosite in statistica fortei de munca pentru completarea sistemului cu informatii esentiale asupra unui fenomen specific cum este somajul inregistrat. Indicatorii statistici construiti pe baza informatiilor obtinute din AFM si din fisierele administrative se utilizeaza pentru caracterizarea evolutiilor pe termen scurt, devenind pilonii de baza pentru elaborarea politicilor de ocupare si combatere a somajului.

Probleme existente:

- lipsa reprezentativitatii datelor AFM la nivelul zonelor geografice;
- necesitatea perfectionarii sistemului de indicatori, in special privind structura salariilor si a costului fortei de munca.

Prioritati pe termen scurt

- lansarea cercetarii-pilot prin sondaj privind „Indicii trimestriali ai costului fortei de munca” in conformitate cu Regulamentul Consiliului si Parlamentului European nr. 450/2003;
- imbunatatirea continutului chestionarelor AFM, care ar permite obtinerea incepind cu anul 2006 a datelor calitative referitoare la ocuparea incompleta din punctul de vedere al timpului lucrat, volumul ocuparii incomplete, ocuparea neadecvata din punctul de vedere al calificarii, ocuparea atipica, venitul obtinut din munca etc;
- studierea posibilitatii lansarii cercetarii de proba asupra intreprinderilor privind cererea de forta de munca, analogic cercetarii lansate in statele Uniunii Europene.

Prioritati pe termen mediu:

- construirea unui esantion „Master” de gospodarii casnice cu utilizarea unei retele comune de anchetatori pentru AFM si CBGC, si, posibil, pentru alte cercetari statistice;
- armonizarea in continuare a AFM la Regulamentul Consiliului nr. 577/98 privind organizarea cercetarii fortei de munca;
- lansarea modulelor ad-hoc (anchete complementare) la AFM cu tematica diversa: ocuparea persoanelor cu probleme de sanatate, utilizarea bugetului de timp, durata si tipologia programului de lucru etc.
- lansarea anchetelor asupra intreprinderilor privind formarea profesionala continua in conformitate cu Decizia Consiliului nr. 1999/382/EC of 26/04/99; structura salariilor in conformitate cu Regulamentul Consiliului si Parlamentului European nr. 1726/1999 din 27 iulie 1999.

1.3.15. Statistica nivelului de trai

Incepind cu anul 1997 cu asistenta tehnica a expertilor Bancii Mondiale a fost lansata Cercetarea bugetelor gospodariilor casnice cu un esantion de circa 8 mii gospodarii anual. Cercetarea cuprinde indicatorii ce caracterizeaza marimea si structura gospodariilor, sursele de formare a veniturilor si destinatia cheltuielilor, consumul gospodariilor pe principalele grupe de produse alimentare, nealimentare si servicii etc. Principalele rezultate sunt prezentate trimestrial si anual sub forma de buletinul statistic privind veniturile, cheltuielile diferentierea social-economica a populatiei.
Pe parcursul ultimilor ani a fost revizuit si imbunatatit instrumentarul sondajului in ceea ce priveste estimarea corelatiei dintre potentialul agricol si nivelul de trai al populatiei, accesul populatiei la serviciile de asistenta sociala etc.
Baza de date depersonificata poate fi accesata de catre utilizatori pe pagina web a Biroului National de Statistica.
Incepind cu anul 2001 in conformitate cu Regulamentul si Instructiunea privind calcularea minimului de existenta in Republica Moldova aprobat prin Hotarire de Guvern, BNS trimestrial efectueaza calculul marimii minimului de existenta.
In scopul analizei mai ample a situatiei in domeniul sanatatii si accesul populatiei la serviciile medicale, cu suportul Bancii Mondiale in Aprilie 2005 in cadrul Cercetarii Bugetelor Gospodariilor Casnice a fost lansat Studiul selectiv cu privire la starea sanatatii populatiei (actualmente rezultatele sunt la etapa de procesare si prelucrare ).

Probleme existente:

- necesitatea implementarii unui esantion nou;
- necesitatea asigurarii cu noi produse program privind prelucrarea datelor;
- organizarea trainingurilor cu personalul antrenat in cercetare;
- lipsa de cunastinte pentru efectuarea unei analize mai ample a indicatorilor nivelului de trai;
- necesitatea efectuarii unor studii tematice pentru o evaluare multiaspectuala a nivelului de trai.

Prioritati pe termen scurt:

 - ameliorarea calitatii si perfectionarea metodologiei de efectuare a Cercetarii Bugetelor Gospodariilor Casnice (CBGC) in vederea estimarii nivelului saraciei;
- efectuarea lucrarilor de pregatire pentru crearea unei retele unice de anchetatori „Master” pentru CBGC si Ancheta Fortei de Munca, in special, perfectionarea instrumentarului CBGC si trainingul personalului implicat in CBGC.

Prioritati pe termen mediu:

 - perfectionarea instrumentarului si metodologiei efectuarii CBGC in baza esantionului „Master”, in vederea estimarii multiaspectuale a nivelului de trai al populatiei;
- studierea si perfectionarea metodologiei de calculare a indicatorilor saraciei (incidenta, profunzimea, severitatea saraciei etc.) cu asistenta tehnica a expertilor straini si alocarea resurselor umane suplimentare;
- utilizarea unui esantion nou, construit in baza Recensamintului populatiei, ce va permite de a extinde numarul gospodariilor cuprinse in CBGC si, prin consecinta, de a imbunatati considerabil calitatea datelor statistice obtinute in cadrul cercetarii in cauza;
- studierea si implementarea in practica a metodologiei de efectuare a studiilor selective tematice privind diferite aspecte ale nivelului de trai.

1.3.16. Statistica invatamintului, stiintei si culturii

Activitatea principala desfasurata in acest domeniu a fost orientata spre realizarea de cercetari statistice care cuprinde toate institutiile de invatamint. Informatia generalizatoare se obtine cu ajutorul rapoartelor statistice colectate la inceputul anului scolar pentru fiecare nivel de instruire conform Legii invatamintului. In cadrul proiectului de asistenta tehnica din partea Uniunii Europene (TACIS) incepind cu anul de studii 2004/05 au fost introduse in practica formularele revizuite cu privire la activitatea scolilor de zi, gimnaziilor, liceelor, institutiilor de invatamint secundar profesional, ceea ce va permite obtinerea informatiei generalizatoare necesare atit pentru analiza situatiei in republica, cit si pentru calcularea indicatorilor relativi in contextul comparabilitatii internationale.
Intru dezvoltarea sistemului clasificarilor statistice si asigurarea comparabilitatii internationale in cadrul proiectului TACIS au inceput lucrarile de elaborare a proiectului Clasificarii Nationale a Educatiei, aliniat la ISCED, care va servi drept baza metodologica pentru calcularea indicatorilor SCERS, Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului etc.
In comun cu Ministerul Economiei si Consiliul Suprem pentru Stiinta si Dezvoltare Tehnologica au fost perfectionati indicatorii vizind realizarea lucrarilor de cercetare-dezvoltare conform metodologiei pentru cercetarea activitatii tehnico-stiintifice si recomandarilor OECD.
In comun cu Ministerul Culturii au fost perfectionati indicatorii statistici vizind activitatea bibliotecilor conform recomandarilor UNESCO (Standardizarea Internationala in domeniul statisticii bibliotecilor).

Probleme existente:

- lipsa Clasificarii Nationale a Educatiei (dupa niveluri si specialitati) racordate la cerintele UNESCO;
- lipsa metodologiei de calculare a indicatorilor privind cadrele didactice, procesele de finantare si prestare a serviciilor educationale, etc.

Prioritati pe termen scurt:

Prioritati pe termen mediu:

 - elaborarea si implementarea Clasificarii Nationale a Educatiei, alineate la clasificarea UNESCO, ISCED;
- adaptarea permanenta a instrumentarului statistic national pentru asigurarea datelor solicitate prin chestionarele UNESCO-OECD-EUROSTAT;
- alinierea statisticii invatamintului, stiintei si culturii la standardele internationale prin construirea indicatorilor armonizati;
- imbunatatirea relatiilor cu utilizatorii informatiei in domeniu, perfectionarea publicatiilor statistice si diseminarii.

1.3.17. Statistica de drept

In comun cu Ministerul Justitiei au inceput lucrarile de perfectionare a sistemului de evidenta a cauzelor penale, civile si administrative examinate de instantiile judecatoresti.

Probleme existente:

 - necesitatea perfectionarii surselor administrative (Registrul de stat al asociatiilor obstesti) si a modului de actualizare a datelor (la inregistrare, reinregistrare si evidenta a activitatii organizatiilor si asociatiilor obstesti);
- lipsa informatiei generalizatoare privind numarul condamnatilor difinitiv din cauza mecanizmului insuficient a prelucrarii informatiei primare.

Prioritati pe termen scurt:

Prioritati pe termen mediu:

 - perfectionarea sistemului de indicatori si datelor statistice privind cauzele civile si administrative examinate de instantele judecatoresti;
- perfectionarea, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, a sistemului de indicatori statistici privind infractiunile, cauzele penale si persoanele care au savirsit infractiuni.

1.4. Clasificari statistice

In vederea asigurarii functionarii sistemului statistic national, comparabil la nivel international a fost creat sistemul de clasificari statistice constituit din:
• Clasificatorul Activitatilor din Economia Moldovei (CAEM) (versiunea 1), elaborat in corespundere cu Clasificatorului International Standard al tuturor Activitatilor Economice al ONU (ISIC, redactia a 3-a) a fost implementat in anul 1996;
• CAEM (versiunea a 2-a), armonizat cu Clasificatorul european al activitatilor economice (NACE, redactia 1) a fost pusa in aplicare in a. 2001. In corespundere cu noua redactie a clasificatorului european NACE (reviziunea 1.1) a fost actualizat si CAEM (versiunea 3 ), pus in aplicare in a. 2005;
• Clasificatorul Statistic al Produselor (Bunurilor si Serviciilor) al Republicii Moldova (CSPM), elaborat in anul 1999 cu aliniere la Clasificarea statistica a produselor pe genuri de activitati in Comunitatea Economica Europeana (CPA, 1993). CSPM a fost implementat in anul 2002.
In prezent conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 204/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene nr. 3696/93 privind Clasificarea produselor asociate activitatilor din Comunitatea Economica Europeana (CPA, 2002) a fost pregatit proiectul modificarilor la Clasificatorul Statistic al Produselor (Bunurilor si Serviciilor) al Republicii Moldova (CSPM).
Pentru cercetarea produselor si serviciilor industriale a fost elaborat Nomenclatorul national de produse si servicii industriale (PRODMOLD), aliniat la PRODCOM al UE pus in aplicare din anul 2004.
Clasificatorul formelor de proprietate al Republicii Moldova (CFP), implementat in anul 1995, reprezinta un sistem de grupare logica si coerenta a obiectelor dreptului de proprietate.
Clasificatorul formelor organizatorico-juridice ale agentilor economici din Republica Moldova (CFOJ), creat si implementat in anul 1995.
In conformitate cu modificarile in baza legislativa in anul 2000 au fost introduse modificari in CFOJ (editia 1995) si a fost implementat in anul 2001 CFOJ (editia a 2-a). CFOJ (editia 2001) a fost revizuit in anul 2004 in conformitate cu modificarile in baza legislativa, care au avut loc in “Codul civil al Republicii Moldova” (legea nr. 1107-XV din 06.06.2002) si alte acte legislative si pus in aplicare in 01.01.2005.
Clasificatorul unitatilor administrativ-teritoriale al Republicii Moldova (CUATM). Prima versiune a clasificatorului a fost pusa in aplicare in anul 1995. A doua versiune a CUATM modificata conform legislatiei privind organizarea administrativ-teritoriala a Republicii Moldova a fost pusa in aplicare in anul 1999. Versiunea curenta (editia 2003) a CUATM a fost revizuita in baza modificarilor in legislatia Republicii Moldova si a fost pusa in aplicare din 03.09.2003.
Clasificatorul Ocupatiilor din Republica Moldova (CORM), elaborat in corespundere cu clasificarea internationala Standart al Ocupatiilor (ISCO 88) a fost implementat in anul 1998.
Nomenclatorul Marfurilor al Republicii Moldova a fost revizuit in conformitate cu Sistemul armonizat de codificare si descriere a marfurilor 2002 (HS). Nomenclatorul dat se aplica in Moldova in scopul reglementarii tarifare si netarifare de a activitatii economice externe, precum si in statistica comertului exterior de marfuri.
Clasificarea cheltuielilor de consum ale gospodariilor populatiei se efectuieaza in corespundere cu analogul European COICOP.

Probleme existente:

 - greutati in utilizarea clasificatoarelor internationale, care consta in trecerea dificila a statisticilor de ramura la utilizarea Clasificatorului Statistic al Produselor (Bunurilor si Serviciilor) – CSPM din cauza gruparilor agregate si lipsa experientei in implementarea CSPM, in special in domeniul serviciilor;
- necesitatea actualizarii Clasificatorul Ocupatiilor din Republica Moldova.

Prioritati pe termen scurt:

 - implementarea in practica statistica si recodificarea bazelor de date conform noii versiuni a CAEM cu modificarile efectuate conform NACE, reviziunea 1.1.;
- elaborarea si aprobarea modificarilor in CSPM in conformitate cu modificarile la CPA, 2002;
- implementarea complexului automatizat de gestiune a Clasificatoarelor statistice.

Prioritati pe termen mediu:

 - implementarea Clasificatorului Statistic al Produselor (Bunurilor si Serviciilor) al Republicii Moldova (CSPM) cu introducerea modificarilor conform CPA, 2002, in special in domeniul serviciilor;
- pregatirea catre revizia sistemului national de clasificari (CAEM, CSPM, PRODMOLD) conform reviziei 2007 a sistemului european de clasificari.

1.5. Registrul National al Unitatilor Statistice (RENUS)

Crearea in procesul de tranzitie la economia de piata a unui numar mare de agenti economici, preponderent cu proprietatea privata, extinderea activitatii sectorului neorganizat in economie au impus necesitatea reformarii sistemului observarilor statistice, bazate pe implementarea cercetarilor prin sondaj, in conformitate cu practica mondiala.
In acest scop au fost puse bazele crearii Registrului National al Unitatilor Statistice (RENUS), care trebuie sa devina instrumentul de baza pentru organizarea cercetarilor statistice in domeniul economic.
Actualmente, in registru sunt cuprinse intreprinderile cu drept de persoana juridica, active din punct de vedere economic, in numar de peste 24,6 mii unitati, ceea ce constituie 22% din numarul total al agentilor economici inregistrati in Moldova.
Fiecare subiect din RENUS se caracterizeaza prin date de identificare si date de stratificare.
Sursele de actualizare a RENUS-ului:
1. Sursele administrative
1.1. Registrul Unitatilor de Drept detinut de Departamentul Tehnologii Informationale
1.2. Registrul Fiscal si datele privind Declaratia pe venit, detinute de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS)
1.3. Rapoartele financiare (contabile) anuale, colectate si prelucrate de BNS
2. Ancheta structurala anuala a intreprinderilor, implementata in practica statistica in anul 1997 cu asistenta metodologica din partea Institutului National de Statistica din Franta (INSEE), care constituie instrumentul principal pentru cercetarea statistica a activitatii intreprinderilor si cuprinde anual 9 mii de intreprinderi.
Suplimentar, in baza datelor IFPS a fost creat fisierul intreprinderilor individuale (total 16,9 mii intreprinderi).

Probleme existente:

– lipsa RENUS-ului functional care sa asigure transformarea acestuia in nucleul sistemului cercetarilor statistice;
- necesitatea asigurarii unei compatibilitati bune a RENUS-ului cu sursele administrative de date care participa la tinerea RENUS-ului;
– in RENUS nu sunt incluse unitatile locale si unitatile locale cu activitate.

Prioritati pe termen scurt:

 - elaborarea proiectului tehnic „Sistemul informatic de gestionare a Business Registrului – compartimentul registrul administrative;
- punerea bazelor elaborarii conceptului de creare a Registrului Unitatilor Statistice conform cerintelor UE;
- identificarea modalitatii obtinerii informatiei privind unitatile locale si unitatile locale cu activitate pentru includerea in RENUS.

Prioritati pe termen mediu:

 - implementarea complexului automatizat de gestiune a Business Registrului Statistic (partea de date administrative);
- elaborarea conceptului de creare a Registrului Unitatilor Statistice si implementarea lui pe etape.

1.6. Sectorul tehnologiilor informationale (TI)

 In prezent BNS a ajuns la nivelul minim de satisfacere tehnologica care este caracterizat printr-un procent de acoperire cu echipamente de 90 la suta in oficiul central si de 60% -80% in subdiviziunile teritoriale, oficiul central si fiecare subdiviziune teritoriala dispune de retea de calculatoare la care sunt conectate 76% din calculatoarele disponibile, iar toate retelele locale sunt conectate prin intermediul Dail-up cu reteaua oficiului central.
Sistemul de colectare si procesare automata a datelor este descentralizat formind cite un proces tehnologic aparte pentru fiecare lucrare statistica (stovepipe system). Astfel actual, in scopul asigurarii procesarii automatizate a datelor statistice sunt utilizate peste 150 de complexe program. Totodata, din cauza lipsei standardizarii si modularizarii proceselor de colectare, prelucrare stocare si diseminare a informatiei statistice multe lucrari se dubleaza la diferite nivele.

Probleme existente:

- nivelul redus de dezvoltare a tehnologiilor informationale si a soft-urilor, doar in 27 la suta din cercetarile statistice prelucrarea datelor e bazata pe utilizarea complexelor automatizate;
- numarul insuficient de personal TI pentru intretinerea si dezvoltarea sectorului. Problema se datoreaza in general atractivitatii reduse a locurilor de munca oferite din cauza motivarii financiare joase. Suplimentar aceasta problema se agraveaza din cauza lipse de fonduri pentru instruirea personalului;
- nivelul redus de finantare a sectorului in special in domeniul proiectarii si achizitionarii produselor program;
- lipsa unei standardizari si modularizari a proceselor tehnologice de colectare, procesare, stocare si difuzare a informatiei statistice. Abordarea actuala genereaza un numar mare de dublari a functiilor la diferite nivele (oficii teritoriale, SGTI si directiile metodologice ale BNS).

Prioritati pe termen scurt:

 - elaborarea complexului automatizat de gestiune a Business Registrului Statistic (partea de date administrative);
- trecerea la sisteme cu interfata unica pentru automatizarea si standardizare procesului de colectare a datelor;
- plasarea pe pagina Web a BNS a formularelor statistice;
- stabilirea principiilor de schimb date si incheierea acordurilor cu principalii detinatori de surse administrative Ministerul Dezvoltarii Informationale, CNAS, IFPS.

Prioritati pe termen mediu:

 - elaborarea conceptului si standardelor de descriere a indicatorilor statistici – „Metadate statistice” in scopul formalizarii si unificarii notiunilor si metodelor de calcul a indicatorilor statistici;
- elaborarea modulului Web de statistica on-line si asigurarea accesului operativ la informatia statistica in corespondere cu principiile de securitate a datelor statistice;
- redesignul structurii organizatorice a proceselor tehnologice de colectare, prelucrare, stocare si desiminare a datelor statistice prin modularizarea si standardizarea functiilor executate de participantii la proces.

2. Controlul financiar

2.1. Controlul financiar preventiv si auditul intern

Controlul financiar si aspectele aferente

Auditul Intern in Moldova in prezent este o versiune a controlului financiar ex-post traditional centralizat. In ceea ce priveste asigurarea unei gestionari adecvate si eficiente a utilizarii resurselor publice, performanta acestor aranjamente este slaba. Nu se acorda o atentie adecvata crearii unui cadru de control intern puternic, care consta din mediul de control, evaluarea riscurilor, activitatile de control, informarea si comunicarea, monitorizarea eficientei sistemului de control. Auditul intern curent, numit traditional “revizie si control financiar” in Moldova, nu corespunde Standardelor Internationale ale Practicii Profesioniste a Auditului Intern (ISPPIA).
Ministerul Finantelor favorizeaza tranzitia de la metoda curenta de control centralizat la un audit intern modern in sectorul public care va avea ca scop estimarea calitatii mecanismelor de control intern. Departamentul Control Financiar si Revizie pe linga Ministerul Finantelor va conduce aceasta transformare intr-o functie de audit intern care sa corespunda cerintelor ISPPIA. Implementarea standardelor ISPPIA va ajuta Moldova sa treaca la cerintele UE in domeniul auditului intern.
Implementarea auditului intern in sectorul public va intensifica rolul Ministerului Finantelor, ministerelor de ramura si autoritatilor administrative centrale. In timp ce Ministerul Finantelor isi asuma rolul de elaborator al cadrului strategic de resurse, ministerele si autoritatile administrative centrale isi vor asigura responsabilitatea pentru luarea deciziilor strategice in cadrul sectoarelor. Aceste tendinte vor necesita schimbari corespunzatoare in sistemele de control intern. Metoda veche de control centralizat nu mai este adecvata pentru ca ministerele si autoritatile administrative centrale sa-si asume responsabilitati de luare a deciziilor si sa recunoasca consecintele acestora. Respectiv, accentul va treace de la efectuarea verificarilor de corespundere spre evaluarea calitatii controlului intern in unitatile executoare de buget.

Cadrul legislativ:

 - Constitutia Republicii Moldova;
- Legea privind sistemul bugetar si procesul bugetar nr.847-XIII din 24 mai 1996.
- Legea bugetului de stat.
- Legea privind finantele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie 2003.
- Legea privind administratia publica locala nr.123-XV din 18 martie 2003.
- Legea contabilitatii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995.

Cadrul institutional

Structurile abilitate sa asigure implementarea controlului financiar preventiv si auditului intern:
- Guvernul;
- Ministerul Economiei si Comertului;
- Ministerul Finantelor;
- Ministerul Justitiei;
- alte ministere si autoritati administrative centrale si locale.

Probleme existente

Conceptul de audit al fondurilor publice este relativ nou pentru sistemul bugetar. In conformitate cu legislatia in vigoare, organele responsabile de aceasta sfera efectueaza mai mult controlul folosirii fondurilor publice decit auditul. Intelegerea scopurilor auditului si diferentierea intre auditul intern si extern sint la o etapa initiala de dezvoltare, intimpinind o serie de probleme, printre principalele evidentiindu-se urmatoarele:
- cadrul legislativ si normativ neadecvat – nu exista o lege cu privire la auditul in sectorul public si nici o supraveghere centrala a standardelor interne de audit;
- existenta mai multor organe de control fara delimitarea clara a functiilor si responsabilitatilor, precum si fara o conlucrare si coordonare adecvata intre ele;
- lipsa serviciilor de audit intern in teritoriu pentru intreg sectorul public.
Toate acestea sint insotite de instruirea insuficienta a personalului in domeniu si necunoasterea practicii auditului intern in sectorul public in alte tari.

Prioritati pe termen scurt:

 - elaborarea conceptiei, strategiei si a unui document de reglementare pentru sistemul de audit intern in sectorul public;
- stabilirea unui cadru legislativ pentru auditul intern in sectorul public;
- armonizarea graduala cu metodologiile si standardele acceptate la nivel international, (Institutul de Audit Intern, Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit), precum si cu cele mai bune practici ale UE privind controlul si auditul veniturilor, cheltuielilor, patrimoniului si responsabilitatilor publice.

Prioritati pe termen mediu:

 - promovarea dezvoltarii capacitatilor administrative adecvate in scopul prevenirii si combaterii eficiente a fraudelor si altor infractiuni ce afecteaza fondurile nationale si internationale, inclusiv crearea unor structuri functionale cooperante, incluzind toate institutiile publice relevante la nivel national;
- asigurarea cooperarii eficiente cu institutiile si autoritatile comunitare relevante in cazul verificarilor in teren si inspectiilor cu referinta la managementul si auditul fondurilor acordate de UE;
- extinderea sistemului de audit intern la ministere si autoritatile administrative centrale si locale.

Sondaj

Ce ţară din Parteneriatul Estic este în relaţii avansate cu UE?

Incarcare...

Vezi alte sondaje

Studiază Uniunea Europeană:

Accesează Dicţionarul European:

Accesează Biblioteca EUROPEANĂ:

Obiectivele Preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene

Studiu: Problema transnistreană şi Integrarea Europeană a Moldovei. Rolul UE.

Realizat de Radu Vrabie, Director de Programe Asociaţia pentru Politică Externă

Studiu: Inventarierea şi Evaluarea Asistenţei Financiare acordate Moldovei de UE

Realizat de Victoria Boian, Coordonator de Programe Asociaţie pentru Politică Externă

Studiu: Impactul viitorului Acord de Liber Schimb între R.Moldova şi UE asupra sectorului agroalimentar din R.Moldova

Acest studiu încearcă să ofere propuneri detaliate în ceea ce priveşte implicaţiile pentru R. Moldova în domeniul comerţului exterior cu produse agroindustriale în procesul de negociere a Acordului de liber schimb (ALS) aprofundat cu UE.

EU – Moldova negotiations: What is to be discussed, what could be achieved?

Raport realizat de Cristian Ghinea (Director executiv al Centrului Român de Politici Europene) şi Victor Chirilă (Director executiv al Asociaţiei pentru Politică Externă) privitor la relaţiilor UE-RM.

Studiu: Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova

În studiul dat este evaluat impactul pe care îl va avea procesul de liberalizare a pieţei transportului aerian asupra principalilor actori de pe piaţa R. Moldova, inclusiv din perspectiva procesului de integrare europeană.

Studiu: Securitatea energetică a R.Moldova în contextul aderării la comunitatea energetică

Prezentul raport reprezintă o tentativă de analiză a procesului de aderare la Comunitatea Energetică
atât din perspectiva soluţiilor pe care acesta le oferă pentru asigurarea securităţii energetice, cât
şi din perspectiva provocărilor pe care le prezintă pentru sectorul energetic al RM.

Rezultatele Alegerilor în Parlamentul European

Afla totul despre rezultatele Alegerilor in Parlamentul European (4-7 iunie 2009)

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara... 

EUROMONITOR Nr. 16

Monitorizarea relatiilor RM-UE in contextul Parteneriatului Estic 

SUB ACOPERIREA IMPUNITĂŢII: Raport despre reacţia autorităţilor moldovenesti la violenţa poliţiei în timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

Acest raport reflecta raspunsul Fundatiei Soros-Moldova la violentele post-electorale din Aprilie 2009. 

RAPORTUL Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, privind evenimentele post-electorale din RM

In centrul atentiei Raportului este problema tratamentului persoanelor retinute in legatura cu acele evenimente. 

Carta Europeană a Libertăţii Presei

Carta europeana a libertatii presei a fost semnata la 25 mai, la Hamburg de 46 de jurnalisti si redactori sefi din 19 tari. Carta enumera libertatile de baza ale presei, dreptul jurnalistilor dar si al cititorilor la informatie si masuri de protejare a presei de presiunile autoritatilor.

Monitorizarea relaţiilor RM-UE în contextul Parteneriatului Estic

SUB ACOPERIREA IMPUNITATII: Raport despre reactia autoritatilor moldovenesti la violenta politiei in timpul protestelor post-electorale din aprilie 2009

EXPERT-GRUP: Comerţul cu Uniunea Europeană: progres pe timp de criză?

In ultimii ani comertul de marfuri cu UE a evoluat foarte pozitiv atat in termeni absoluti, cat si relativi. Cu toate ca anul 2009 a fost marcat de criza globala financiara...

Perspectivele de reformare a sectorului de telecomunicații din Republica Moldova în contextul negocierii creării Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător între RM şi UE


euobserver rss

Curs Valutar
Cursul BNM (MDL)
EUR 15.47
SEK 1.74
DKK 2.08
CZK 0.61
HUF 5.23
PLN 3.64
EEK 1.03
GBP 18.50
LTL 4.48
LVL 22.90
RON 3.57
BGN 7.91
HRK 2.04
TRY 6.59
RSD 14.58
ISK 0.96
CHF 12.83
NOK 2.01

Meteo
Bruxelles
-7 °C - 1 °C
Amsterdam
-7 °C - -1 °C
Ankara
-14 °C - -5 °C
Andorra la Vella
-5 °C - 3 °C
Atena
0 °C - 4 °C
Belgrad
-10 °C - -4 °C
Berlin
-11 °C - -4 °C
Berna
-7 °C - -1 °C
Slovacia
-7 °C - -2 °C
București
-19 °C - -12 °C
Budapesta
-8 °C - -2 °C
Chișinău
-18 °C - -11 °C
Copenhaga
-3 °C - -1 °C
Dublin
0 °C - 4 °C
Helsinki
-13 °C - -9 °C
Kiev
-24 °C - -16 °C
Lisabona
6 °C - 15 °C
Liubliana
-6 °C - -2 °C
Londra
1 °C - 4 °C
Luxemburg
-9 °C - -1 °C
Madrid
-2 °C - 13 °C
Minsk
-23 °C - -16 °C
Monaco
-1 °C - 3 °C
Moscova
-24 °C - -16 °C
Nicosia
3 °C - 13 °C
Oslo
-14 °C - -8 °C
Paris
-4 °C - 3 °C
Podgorica
-3 °C - 4 °C
Praga
-12 °C - -4 °C
Priștina
-14 °C - -8 °C
Reykjavik
2 °C - 4 °C
Riga
-19 °C - -12 °C
Roma
6 °C - 10 °C
San Marino
0 °C - 1 °C
Sarajevo
-12 °C - -7 °C
Skopje
-9 °C - -3 °C
Sofia
-18 °C - -9 °C
Stockholm
-7 °C - -2 °C
Talin
-20 °C - -12 °C
Tirana
-2 °C - 7 °C
Vaduz
-7 °C - 0 °C
Valletta
8 °C - 12 °C
Varșovia
-18 °C - -11 °C
Vatican
16 °C - 24 °C
Viena
-8 °C - -3 °C
Vilnius
-22 °C - -14 °C
Zagreb
-7 °C - -1 °C